Our grant projects

1. Projekt realizowany w ramach programu Bridge Alfa


Cel projektu

Virbe sp. z o.o. realizuje projekt B+R "Virbe" którego celem jest opracowanie i komercjalizacja modułów pozwalających na szybkie i automatyczne stworzenie wiedzy oraz scenariuszy konwersacyjncyh dla wirtualnych istot na bazie zewnętrznych źródeł danych oferowanych produktów i usług podmiotów biznesowych przy wykorzystaniu algorytmów opartych Generative Pre-trained Transformers (GPT). Dodatkowym celem jest również opracowanie algorytmów i wdrożenie modułu do platformy do modyfikacji wypowiedzi i odtwarzanych gestów zgodnie z zadanymi parametrami osobowości

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac będzie wdrożenie dodatkowych, innowacyjnych modułów do platformy Virbe.

Całkowita wartość projektu

1.100.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

880.000,00 zł

2. Projekt realizowany w ramach POPW

Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

Tytuł projektu

Rozbudowa platformy Virbe do tworzenia interaktywnych aplikacji konwersacyjnych opartych o Wirtualne Istoty w celu globalnej komercjalizacji

Cel projektu

Celem projektu jest rozbudowa stworzonej w ramach inkubacji (poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia) platformy Virbe, umożliwiającej tworzenie interaktywnych aplikacji konwersacyjnych opartych o Wirtualne Istoty.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac będzie przygotowanie platformy Virbe o zaawansowanych funkcjonalnościach oraz gotowej do komercjalizacji globalnej.

Całkowita wartość projektu

1 345 482,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

998 325,00 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

 

 

Join the Community

Join Virtual Beings Discord community and talk with other creators. Dive into a network of early adopters, developers, and enthusiasts.